Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2017/2195 – návrh podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy

Na základě vydaného nařízení Evropské komise (EU) č. 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (dále jen „Nařízení“), je nutné provést implementaci do národní legislativy.


OTE, a.s., jakožto „pověřená třetí osoba“ dle článku 13 odst. 4 a 5 Nařízení, zahajuje konzultační proces návrhu podmínek pro zajišťování výkonové rovnováhy dle čl. 18, odst. 6.


Návrh podmínek pro subjekty zúčtování vztahujících se k odst. 6, článku 18 Nařízení, vychází z relevantních ustanovení aktuálně platných právních předpisů zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. a, kde je pro další vysvětlení vhodné, také z Obchodních podmínek pro elektroenergetiku, jejichž znění přikládáme v příloze.


V České republice určuje podmínky pro subjekty zúčtování Energetický regulační úřad, který v souladu s § 98a, odst. 2, písm. h) stanoví vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví:

 1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
 2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
 3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
 4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
 5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
 6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
 7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
 8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,
 9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
 10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
 11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
 12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
 13. zveřejňování informací operátorem trhu,
 14. postup pro stanovení zálohových plateb.

 

Pro vyloučení všech pochybností se jedná o konzultační proces pouze k těm relevantním ustanovením, které se dotýkají podmínek ve smyslu čl. 18, odst. 6.


Veřejný konzultační proces se bude řídit následujícími pravidly:

 1. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění představeného návrhu metodik a podmínek je možné uvést prostřednictvím e-mailové adresy vkp@ote-cr.cz s označením předmětu „VKP - NAŘÍZENÍ 2017/2195“.
 2. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění je možné zasílat do 20. května 2018.
 3. Na připomínky podané po termínu nebude brán zřetel.
 4. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou předány v českém jazyce.
 5. Připomínky a podněty může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny.
 6. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění musí být zaslány ve formě:
  • písmeno čl. 18 odst. 6, kterého se připomínka, podnět nebo návrh na doplnění týká,
  • zdůvodnění proč jsou návrhem dotčeny oprávněné zájmy odesílatele,
  • připomínka, podnět nebo návrh na doplnění,
  • odůvodnění připomínky, podnětu a návrhu na doplnění,
  • popř. vlastní alternativní řešení.
 7. Veškeré připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou považovány za veřejné.
 8. Všechny připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou zveřejněny po skončení veřejného konzultačního procesu na webu OTE, a.s. bez označení předkladatele.
 9. OTE, a.s. obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.


Připojené soubory

Konzultace Článek 18.pdf

Připomínkový formulář.xlsx