Vybrané úpravy CS OTE v souvislosti s implementací Nařízení (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR) týkající se správy technických údajů spojených s registrací OPM

S ohledem na připravovanou působnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - Nařízení GDPR, které nabývá účinností od 25. května 2018, dochází k úpravám v zacházení s vybranými údaji, které jsou zpracovávány v informačním systému CS OTE a které se týkají mimo jiné správy technických kmenových údajů spojených s registrací OPM. Úpravy CS OTE budou s okamžitou platností zavedeny v rámci pravidelné měsíční odstávky CS OTE dne 22. května 2018.

Operátor trhu si je plně vědom svých povinností při správě a ochraně osobních údajů. Rozsah a práce s údaji uloženými v informačním systému CS OTE jsou dány zákonnou povinností Operátora trhu na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a příslušných prováděcích právních předpisů. Níže uvedený soupis úprav upřesňuje práci s těmito údaji ve spojitosti s registrací OPM v kontextu Nařízení GDPR: :


1) Komodita elektřina:

V opisu dat zasílaném z CS OTE účastníkům trhu budou vybrané údaje týkající se registrace OPM (Popis/název a Adresa OPM) pseudonymizovány dle čl. 4, odst. 5 Nařízení GDPR, tzn. původní text u daného údaje bude nahrazen textem náhradním („pseudonymizováno“) a to z důvodu, že zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ani vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, tuto povinnost ani oprávnění ke zpracování osobních údajů operátora trhu nestanovují.

Proces pseudonymizace názvu a adresy OPM se bude týkat např. těchto výstupních zpráv:

  • 212 Kontrolní opis údajů z číselníku OPM;
  • 245 Zpráva o začátku dodavatele poslední instance na OPM
  • 249 Info o změnách na OPM;
  • 196 Opis zpětné registrace OPM;
  • 353 Kmenová data OPM;
  • 153 Data o přiřazených pozorovatelích;
  • 156 Data o přiřazených subjektech zúčtování.

V elektřině k pseudonymizaci vybraných údajů (Popis/název a Adresa OPM) bude v opisech dat docházet vždy, bez ohledu, zda se uživatel bude dotazovat na jedno konkrétní OPM nebo více OPM najednou. Proces pseudonymizace se bude týkat jak zpráv zasílaných účastníkům trhu prostřednictvím automatické komunikace (XML zprávy – msgcode viz výše), tak i informací poskytovaných prostřednictvím portálu CS OTE (webové formuláře).


2) Komodita plyn:

V oblasti plynárenství je oblast údajů týkajících se registrace OPM stanovena ve Vyhlášce č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. Ze strany operátora trhu se tak bude jednat o částečné omezení přístupu k výše uvedeným údajům, které bude spočívat v pseudonymizaci polí Název OPM a adresa OPM v odpovědi (výstupní sestavě) obsahující data více než jednoho odběrného místa. Tento způsob zasílání dat bude společný jak pro zprávy zasílané účastníkům trhu prostřednictvím automatické komunikace (XML zprávy), tak pro informace poskytované prostřednictvím portálu CS OTE (webové formuláře).

Uvedené opatření má za cíl zamezit hromadnému exportu osobních údajů, jež mohou být u odběrných míst plynu v systému OTE evidovány.


Doba zpracování osobních údajů je stanovena obecně závaznými právními předpisy, po uplynutí zákonné lhůty budou údaje v CS OTE anonymizovány.


Bližší informace ke zpracování osobních údajů budou v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR zveřejněny v řádu dnů na webových stránkách Operátora trhu a uvedeny v Obchodních podmínkách pro elektroenergetiku a Obchodních podmínkách pro plynárenství, které jsou v současné době ve schvalovacím řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem a rovněž v Obchodních podmínkách pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů.